ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸ ರಾಕಿಂಗ್

  • ಕೇಬಲ್ ರ್ಯಾಕ್

    ಕೇಬಲ್ ರ್ಯಾಕ್

    ಕೇಬಲ್ ರೀಲ್ ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೇಬಲ್ ಡ್ರಮ್ ರಾಕ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫ್ರೇಮ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಾರ್, ಬ್ರೇಸರ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.